Programm

  • Thursday
  • Friday
  • Saturday
  • Sunday

WORKSHOPS

 

 18:00 – 19:00h Registration & Ticketkauf
 19:00 – 21:15hWorkshops
   
   

 

PARTY

 21:30h Start of Welcome PARTY
 02:30hEnd of Welcome PARTY
   
 DJ’sDJ Leo de Cuba

 

WORKSHOPS

 

 18:00 – 19:00h Registration & Ticketkauf
 19:00 – 21:15hWorkshops
   
   

 

PARTY

 21:30h Start of Welcome PARTY
 02:30hEnd of Welcome PARTY
   
 DJ’sDJ Leo de Cuba

 

WORKSHOPS

 

 18:00 – 19:00h Registration & Ticketkauf
 19:00 – 21:15hWorkshops
   
   

 

PARTY

 21:30h Start of Welcome PARTY
 02:30hEnd of Welcome PARTY
   
 DJ’sDJ Leo de Cuba

 

WORKSHOPS

 

 18:00 – 19:00h Registration & Ticketkauf
 19:00 – 21:15hWorkshops
   
   

 

PARTY

 21:30h Start of Welcome PARTY
 02:30hEnd of Welcome PARTY
   
 DJ’sDJ Leo de Cuba